Søke
Personvernerklæring

1 FORMÅL

Atos Medical («Atos») innhenter personopplysninger gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienter, helsepersonell, ansatte og på andre måter. Atos respekterer personvernet til registrerte personers personopplysninger. Atos har utarbeidet disse retningslinjene for å sikre at en global forpliktelse til personvern er en del av Atos’ kultur og forretningsdrift.

2 DEFINISJONER

Registrert person: en person som opplysninger er samlet inn eller lagret om.
Personopplysinger: opplysninger vedrørende en kjent eller identifiserbar registrert person, for eksempel navn, adresse, kontaktinformasjon, medisinsk informasjon og betalingsinformasjon.

3 GENERELLE RETNINGSLINJER

Atos har et omfattende personvernprogram basert på internasjonale prinsipper, inkludert EUs databeskyttelsesdirektiv (95/46/EF), EU-landenes respektive nasjonale lover samt amerikansk lov, deriblant lov om «sikker havn»-prinsipper for personopplysninger samt personvern- og sikkerhetsregler i Health Insurance Portability and Accountability Act (lov om helseforsikring, «HIPAA»). Der lokale lover gjelder, har Atos innlemmet krav og praksis i slike lokale lover i sitt personvernprogram på de aktuelle områdene.
Atos må informere registrerte personer om formålene for innsamling, bearbeiding, lagring og utlevering av personopplysninger knyttet til disse registrerte personene. Varsling om dette må formidles på en klar og konsis måte. Varsling vil bli gitt til registrerte personer før innsamling av personopplysninger.
Atos skal innhente samtykke slik det er nødvendig lokalt fra registrerte personer for bruk og offentliggjøring av personopplysninger. Slike registrerte personer skal varsles om sine valg og konsekvensene ved ikke å gi samtykke eller oppgi informasjon. Registrerte personer skal også varsles om hvordan de kan endre sine beslutninger. Hvis Atos endrer sine retningslinjer for personvern slik at informasjonen brukes på en ny måte, vil Atos søke samtykke til en slik ny bruk fra de registrerte personene hvis personopplysninger kan bli påvirket.
Atos vil kun innhente personopplysninger som trengs for en transaksjon eller slik det er lovpålagt. Innsamlingen vil skje i tråd med lokale lover og forskrifter. Innhentede opplysninger lagres bare så lenge som nødvendig for transaksjonen eller så lenge loven krever det i den aktuelle jurisdiksjonen. Alle formål som personopplysningene vil bli brukt til, skal gjøres kjent for de registrerte personene, og disse skal gi sitt samtykke.
Atos vil gi rett til å få tilgang til personopplysninger og gi registrerte personer hvis personopplysninger er i Atos’ besittelse, anledning til korrigering. Atos skal besvare slike henvendelser innen rimelig tid.
Hvis Atos skulle dele personopplysninger med en utenforstående part i forbindelse med identifisert forretningsdrift, skal Atos kreve at den utenforstående parten forholder seg til personvern- og sikkerhetskontroller gjennom kontrakter og skriftlige avtaler. Utenforstående parter skal også bruke og behandle personopplysninger i samsvar med prinsippene for valg og samtykke.
Atos tar sine sikkerhetsforpliktelser på alvor og håndhever rimelige tekniske, ikke-tekniske og organisatoriske sikringstiltak mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang eller utlevering av personopplysninger.
Atos skal sørge for at personopplysninger holdes oppdatert og skal oppmuntre registrerte personer til å sørge for at personopplysninger er nøyaktige.
Atos tar på alvor sine forpliktelser til å håndheve disse retningslinjene samt alle personverns- og sikkerhetsforpliktelser. Atos har ledende medarbeidere som er ansvarlige for overholdelse av disse og andre retningslinjer. Registrerte personer som har spørsmål, kan kontakte Atos gjennom Atos’ nettsted og andre former for kontakt som er oppgitt der. Nettstedet er å finne på: http://www.atosmedical.com/
Atos vil undersøke alle klager og vil svare betimelig på slike klager.
Noen land har lover eller forskrifter som er strengere enn disse retningslinjene. Hvis det gjelder strengere forskrifter for Atos, vil Atos håndheve de strengere forskriftene. Atos vedtar landsspesifikke retningslinjer for personvern i land der det er hensiktsmessig.
Atos vil undersøke eventuelle forekomster av avvik, og ansatte som opptrer i strid med disse retningslinjene vil møte sanksjoner helt opp til avskjedigelse.

4 OMFANG

Disse retningslinjene gjelder globalt som en minimumsstandard for all Atos’ virksomhet som involverer personopplysninger. Disse retningslinjene gjelder for alle personopplysninger som lagres, overføres, innhentes eller behandles, enten på papir eller elektronisk, i forbindelse med Atos’ forretningsdrift.

5 PERIODISK GJENNOMGANG

Disse retningslinjene vil bli gjennomgått med jevne mellomrom av Atos’ compliance-ansvarlige.