EU-personvernerklæring for Atos Medical Group

Denne erklæringen forklarer hvordan Atos Medical AS behandler personopplysningene dine, og hva vi gjør for å beskytte dine opplysninger og respektere din rett til privatliv på best mulig måte.
Vi mottar personopplysningene dine gjennom kommunikasjon og samhandling med deg, fra helsepersonell og helseorganisasjoner, ansatte og fra andre kilder.

Ansvarlighet

Vi vurderer kontinuerlig om rettighetene dine risikerer å påvirkes negativt av våre behandlingsaktiviteter. Vi er spesielt oppmerksomme på risikoen for diskriminering, identitetstyveri eller svindel, økonomisk tap, skade på omdømme eller opplysningenes konfidensialitet.

Når det er nødvendig for oss å behandle dine særlige kategorier av («sensitive») personopplysninger, utfører vi alltid en grundig vurdering av personvernkonsekvenser for å avdekke høy risiko for dine rettigheter og friheter. Vi utfører vurderingen av personvernkonsekvenser før vi behandler personopplysningene dine.

Kontaktinformasjon

Atos Medical AS fungerer som behandlingsansvarlig og følger gjeldende personvernlovgivning. Dersom du trenger informasjon om behandlingen av personopplysninger i Atos Medical, kan du kontakte oss:

Kontaktperson: DPO – Personvernombud
Adresse: P.O.Box 1681 Vika 0120 Oslo, Norge
Organisasjonsnummer: 914430526
Telefonnummer: +4721629091
E-post: dataprotection@atosmedical.com
Nettsted: https://www.atosmedical.no

Rettferdig og åpen behandling av personopplysninger

Vi informerer deg om behandlingen av opplysningene dine og formålene med behandlingen når du leverer opplysningene til oss.
Hvis opplysningene kommer fra tredjeparter, deriblant leverandører, offentlige myndigheter, helsepersonell eller forretningspartnere, informerer vi deg innen 10 dager etter å ha mottatt dine personopplysninger. Vi vil også informere deg om formålet med behandlingen opplysningene er samlet inn for, samt det rettslige grunnlaget for innsamlingen av opplysninger.

Typer opplysninger

Vi behandler følgende typer opplysninger:

 • Kontaktopplysninger, f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, postnummer, kunde-ID
 • Kontaktopplysninger for omsorgsperson

Produktrelaterte opplysninger, inkludert opplysninger om kjøp og bruk av produkter ogtjenester og deltakelse på Atos’ arrangementer

 • Forsikringsopplysninger
 • Personnummer
 • Helserelaterte opplysninger
 • Tilleggsopplysninger som deles med Atos Medical-representanter under møter, undersökelser og samtaler, f.eks. om tilfredshet med produktet, bruksforhold o.l.

I enkelte tilfeller må vi kanskje kombinere dine personopplysninger med opplysninger fra andre parter, for eksempel fra sykehus og helsepersonell. Hvis kombinasjonen av opplysninger kan ha en negativ innvirkning på personvernet ditt, for eksempel ved å avsløre din identitet og privat eller sensitiv informasjon, vil vi be om ditt informerte samtykke før behandling.

Vi samler og lagrer personopplysningene dine for legitime forretningsformål eller andre spesifikke, lovlige formål når vi trenger å:

 • svare på dine henvendelser om produkter, hendelser og tjenester
 • oppfylle din forespørsel om produkter og tjenester
 • oppfylle en ordre eller resept fra helsepersonell
 • forbedre våre produkter og tjenester
 • tilpasse vår kommunikasjon med deg
 • administrere ditt forhold til oss
 • markedsføring og merkevareaktiviteter, f.eks. for å informere deg om nye produkter eller fremtidige hendelser

Relevante og nødvendige personopplysninger

Vi behandler kun opplysninger som er relevante og nødvendige for de ovenfor definerte formål, og bare den mengden opplysninger som er nødvendig, og bare de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle det spesifikke formålet.
Behandlingen av bestemte typer opplysninger kan være bestemt ved lov. Typen og mengden behandlede personopplysninger kan også være nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller andre rettslige forpliktelser. Før vi behandler dine personopplysninger vurderer vi om vi kan begrense mengden opplysninger som samles inn, og om bestemte typer opplysninger kan bli anonymisert eller pseudonymisert.

Oppdatering av personopplysninger

Vi overvåker og oppdaterer opplysningene dine kontinuerlig for å sikre opplysningenes nøyaktighet.

Tjenestene våre er avhengige av at opplysningene er nøyaktige, og vi ber deg derfor informere oss om relevante endringer i personopplysningene dine. Se kontaktopplysningene ovenfor eller kontakt din lokale Atos Medical-representant dersom du vil informere oss om endringer i opplysningene dine.

For å sikre kvaliteten på opplysningene har vi interne prosedyrer for hvordan vi overvåker og lagrer personopplysningene dine.

Lagring og sletting av personopplysninger

Vi overholder lovgivningen som setter opp minimums- eller maksimumskrav til lagring av data. Der lovbestemte krav ikke gjelder, sletter vi personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for formålene vi opprinnelig samlet inn, behandlet og lagret opplysningene dine for. Vi sletter dermed alle data om deg åtte år etter ditt siste engasjement hos oss.

Informert samtykke og andre rettslige grunnlag

Med mindre vi har et rettslig grunnlag for å behandle opplysninger uten samtykke, vil vi alltid innhente ditt informerte samtykke før vi behandler personlige opplysninger for de ovenfor beskrevne formål, og vi vil alltid informere deg om det rettslige grunnlaget for og vår berettigede interesse i behandlingen av dine opplysninger.

Samtykke er frivillig, og du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Bruk de ovennevnte kontaktopplysningene eller kontakt din lokale Atos Medical-representant for å få mer informasjon eller for å trekke tilbake samtykket.

Hvis vi ønsker å behandle opplysningene dine for et annet formål enn det opplysningene ble samlet inn for, vil vi gi deg informasjon om det nye formålet og be om ditt samtykke før videre behandling. Hvis det rettslige grunnlaget for behandling endres, vil vi også informere deg.

Når våre produkter eller tjenester krever behandling av personopplysninger som tilhører et barn, vil vi be om informert samtykke fra barnets foreldre eller foresatte. Vi vil gjøre en innsats for å verifisere at en forelder med foreldrerett for barnet har gitt samtykke.

Behandlingen av dataene dine for spesifikke formål kan ha blitt bestemt ved lov. I så fall fungerer lovgivningen som det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine. Typen og mengden behandlede personopplysninger kan også være nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller annen juridisk forpliktelse. I andre situasjoner fungerer vår legitime forretningsinteresse i å behandle dataene dine som det rettslige grunnlaget for våre behandlingsaktiviteter.

Overføring av dine personopplysninger til tredjeland

Atos Medical leverer produkter og tjenester til kunder i mange land over hele verden. Som en del av vår digitaliserte kommunikasjon innen Atos Medical Group, og med våre leverandører og forretningspartnere, overføres dine personopplysninger til tredjeland, inkludert land utenfor EU. Når vi overfører data til partnere i tredjeland utenfor EU, vil vi sikre et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse med mottakerne i tråd med standardene i denne policyen og i samsvar med lovregulering. Vi krever at våre forretningspartnere oppretter sikkerhetstiltak for databehandling, datasikkerhet og ansvaret for å respektere dine rettigheter.

Datasikkerhet

Vi har datasikkerhetsprosesser på plass, inkludert veiledning og tiltak for å beskytte opplysningene dine mot ødeleggelse, tap eller endring, samt fra uautorisert utlevering eller uautorisert tilgang.
Vi opprettholder prosedyrer for tilgangsrettigheter til opplysninger for vårt autoriserte personell som behandler personopplysninger. Vi overvåker deres faktiske tilgang gjennom logging og kontroll. Vi sikkerhetskopierer kontinuerlig for å forhindre tap av data, og bruker krypteringsteknologi for å beskytte opplysningenes konfidensialitet og autentisitet.

Dersom det skulle oppstå et brudd på personopplysningssikkerheten, noe som sannsynligvis vil utsette deg for høy risiko for diskriminering, identitetstyveri, økonomisk tap, skade på omdømme eller annen betydelig ulempe, vil vi gi deg beskjed om dette uten ugrunnet opphold.

Informasjonskapsler

Hvis vi bruker informasjonskapsler, informerer vi deg om bruken og formålet med å samle inn opplysninger via informasjonskapsler. Før vi lagrer informasjonskapsler på enheten din, vil vi be om ditt samtykke til å gjøre det. På vår hjemmeside kan du finne ut mer om vår bruk av informasjonskapsler og få informasjon om hvordan du avviser eller sletter informasjonskapsler. Se vår informasjonskapselpolicy dersom du ønsker å trekke samtykket ditt.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i hvilken type opplysninger vi behandler om deg, kilden til opplysningene og formålene med behandlingen. Retten til innsyn omfatter bl.a.informasjon om hvor lenge vi planlegger å lagre opplysningene dine, samt hvem opplysningene dine potensielt kan bli overført til i Europa og i utlandet.

Hvis du mener at opplysningene vi behandler om deg, er unøyaktige, har du rett til retting. Du må kontakte oss og informere oss om unøyaktighetene og hvordan de skal rettes.

Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, og du kan motsette deg at opplysningene dine deles og behandles for markedsføringsformål. Benytt de tidligere nevnte kontaktopplysningene dersom du ønsker å protestere. Dersom protesten er berettiget, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine.

Hvis du ønsker å benytte retten til dataportabilitet, vil du motta personopplysningene dine i et standard og alminnelig anvendt format. Opplysningene som omfattes av retten til dataportabilitet, er opplysninger du har gjort gitt oss, og opplysninger som er innhentet fra andre kilder med ditt samtykke.

På forespørsel om innsyn i opplysninger, retting eller sletting av opplysninger, eller protester mot behandling av dine personopplysninger, undersøker vi om det er mulig å overholde forespørselen din.

Deretter svarer vi på forespørselen uten ugrunnet opphold, og senest innen en måned etter at vi mottok den.
Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, ber vi deg bruke de tidligere nevnte kontaktopplysningene.

Klager

Hvis du opplever at behandling av data og informasjon hos Atos Medical er ukorrekt eller ulovlig, kan du gjerne kontakte oss ved å benytte kontaktinformasjonen som er nevnt ovenfor på denne siden.
Du har også rett il å klage dette inn til Datatilsynet i Norge, om du ikke er fornøyd med resultatet av din klage, eller om du ikke er fornøyd med måten din klage er blitt behahandlet.
Du kan kontakte Datatilsynet i Norge ved å sende epost postkasse@datatilsynet.no, eller ved å sende post P.O. Box 458 Sentrum, NO-0105 Oslo, Norge.

Dele

Spar til mitt innhold